Право на бесплатну паркинг карту за труднице остварују све труднице, односно родитељи будућег детета са пребивалиштем на територији града Сомбора.

Бесплатна паркинг карта за труднице издаје се на период од 9 (девет) месеци од датума издавања и важи за бесплатно паркирање на јавним паркиралиштима на територији града Сомбора, без временског ограничења задржавања, у следећим улицама: Мирна, Аврама Мразовића, Соње Маринковић и Војвођанска (код болнице).

Будући родитељи који желе да остваре право на бесплатну паркинг карту за труднице подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање бесплатне паркинг карте за труднице са следећим прилозима:

• фотокопија личне карте труднице,

• фотокопија саобраћајне дозволе:

- чији је власник или корисник уговора о лизингу трудница или

- чији је власник брачни друг трудницеи

• фотокопија књижице за труднице.

Уколико је власник возила брачни друг труднице, уз Захтев за издавање бесплатне паркинг карте за труднице, прилаже се додатно и:

• фотокопија личне карте брачног друга, са истим презименом и адресом као и труднице и 

• фотокопија извода из матичне књиге венчаних издатог од званичног органа.

За ванбрачног партнера чија је иста адреса пребивалишта као и труднице, потребна је и изјава два сведока, оверена код надлежног органа за оверу.

Приликом предаје захтева, оригинална документа се доносе на увид, која се враћају подносиоцима захтева.

Преузмите Захтев за издавање бесплатне паркинг карте за труднице  

Право на бесплатну паркинг карту за особе са инвалидитетом остварују особе са инвалидитетом са пребивалиштем на територији града Сомбора које испуњавају услове одређене Правилником о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележних паркинг места на јавним паркиралиштима.

Бесплатна паркинг карта за особе са инвалидитетом издаје се за текућу годину и важи за бесплатно паркирање на посебно обележним паркинг места на јавним паркиралиштима на територији Републике Србије.

Корисници паркиралишта који испуњавају услове за издавање бесплатне паркинг карте за особе са инвалидитетом подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен Захтев за издавање паркинг карте за особе са инвалидитетом са следећим прилозима:

• фотокопија личне карте, односно доказ о пребивалишту за малолетно лице,

• фотокопија саобраћајне дозволе:

- чији је власник или корисник уговора о лизингу особа са инвалидитетом или

- чији је власник брачни друг особе са инвалидитетом или

- чији је власник родитељ/старатељ/хранитељ особе са инвалидитетом

• фотокопија решења о степену ивалидитета и

• 2 фотографије особе са ивалидитетом (величина 3 х 3,5 цм).

Уколико се о кориснику брине родитељ/старатељ/хранитељ, додатно се прилажу: 

• фотокопија личне карте родитеља/старатеља/хранитеља особе са инвалидитетом (власник возила) и 

• фотокопија доказа о старатељству особе са инвалидитетом

Приликом предаје захтева, оригинална документа се доносе на увид, која се враћају подносиоцима захтева.

Преузмите Захтев за издавање бесплатне паркинг карте за особе за инвалидитетом

Преузмите Правилник о одређивању особа које могу остварити право на бесплатно коришћење посебно обележних паркинг места на јавним паркиралиштима

Физичка и правна лица на територији града Сомбора имају могућност да се претплате на услуге паркирања за одређену зону без временског ограничења задржавања у оквиру зоне, да се претплате на универзалну паркинг карту која важи за све зоне без временског ограничења или да резервишу паркинг место.

Корисници паркиралишта који желе да остваре право на неку од наведених услуга паркирања, подносе у ЈКП ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен захтев са прилозима:

• Физичка лица:

o Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за физичка лица

o фотокопија личне карте и

o фотокопија сaoбрaћajне дoзвoле.

• Правна лица:

o Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике

o фотокопија рeшeња o влaсништву или кoришћeњу прoстoрa издaтoг oд oвлaшћeнoг грaдскoг oргaнa,

o фотокопија дoкaза o идeнтитeту нoсиoцa рeшeњa,

o фотокопија сaoбрaћajне дoзвoле вoзилa у влaсништву прaвнoг лицa/прeдузeтникa или угoвoр o кoришћeњу сoпствeнoг вoзилa прeдузeтникa сa идeнтичнoм aдрeсoм из дoкaзa o идeнтитeту нoсиoцa рeшeњa,

o фотокопија рeшeња Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe o прeдузeћу.

Приликом предаје захтева, оригинална документа се доносе на увид, која се враћају подносиоцима захтева.

Преузмите Захтев за издавање паркинг карте за физичка лица

Преузмите Захтев за издавање паркинг карте за правна лица и предузетнике

Право на повлашћену паркинг карту остварују сви становници улица на територији града Сомбора у којима се врши контрола и наплата паркирања, као и корисници пословних и других простора у наведеној зони за коју имају могућност да уплаћују накнаду по повлашћеној тарифи за услуге паркирања, без временског ограничења паркирања. 

Физичка и правна лица/предузетници који испуњавају услове за издавање повлашћене паркинг карте подносе у ЈКП  ''Паркинг сервис Сомбор'' уредно попуњен захтев са прилозима:

• Физичка лица:

o Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за физичка лица,

o фотокопију доказа о уредном пребивалишту и

o фотокопија саобраћајне дозволе сa индeнтичнoм aдрeсoм влaсникa вoзилa сa aдрeсoм из доказа о пребивалишту.

 

• Правна лица/предузетници:

o Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике,

o Фотокопија рeшeња o влaсништву или кoришћeњу прoстoрa издaтoг oд oвлaшћeнoг грaдскoг oргaнa,

o дoкaз o идeнтитeту нoсиoцa рeшeњa,

o фотокопија сaoбрaћajне дoзвoле вoзилa у влaсништву прaвнoг лицa/прeдузeтникa или угoвoр o кoришћeњу сoпствeнoг вoзилa прeдузeтникa сa идeнтичнoм aдрeсoм из дoкaзa o идeнтитeту нoсиoцa рeшeњa и

o фотокопија рeшeња Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe o прeдузeћу.

Приликом предаје захтева, оригинална документа се доносе на увид, која се враћају подносиоцима захтева.

Преузмите Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за физичка лица

Преузмите Захтев за издавање повлашћене паркинг карте за правна лица и предузетнике