Pauk vam je odneo automobil?

Ukoliko vam je "pauk" odneo automobil, pogledajte gde ga možete preuzeti i pod kojim uslovima!

Vreme naplate i zadržavanja vozila na parkingu

Kako biste izbegli neprijatnosti, informišite se o vremenu naplate i vremenu zadržavanja vozila na parking mestima.

Besplatna parking karta za osobe sa invaliditetom

Kategorija: Parking karte

Pravo na besplatnu parking kartu za osobe sa invaliditetom ostvaruju osobe sa invaliditetom sa prebivalištem na teritoriji grada Sombora koje ispunjavaju uslove određene Pravilnikom o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje posebno obeležnih parking mesta na javnim parkiralištima.

Besplatna parking karta za osobe sa invaliditetom izdaje se za tekuću godinu i važi za besplatno parkiranje na posebno obeležnim parking mesta na javnim parkiralištima na teritoriji Republike Srbije.

Korisnici parkirališta koji ispunjavaju uslove za izdavanje besplatne parking karte za osobe sa invaliditetom podnose u JKP ''Parking servis Sombor'' uredno popunjen Zahtev za izdavanje parking karte za osobe sa invaliditetom sa sledećim prilozima:

• fotokopija lične karte, odnosno dokaz o prebivalištu za maloletno lice,

• fotokopija saobraćajne dozvole:

- čiji je vlasnik ili korisnik ugovora o lizingu osoba sa invaliditetom ili

- čiji je vlasnik bračni drug osobe sa invaliditetom ili

- čiji je vlasnik roditelj/staratelj/hranitelj osobe sa invaliditetom

• fotokopija rešenja o stepenu ivaliditeta i

• 2 fotografije osobe sa ivaliditetom (veličina 3 h 3,5 cm).

Ukoliko se o korisniku brine roditelj/staratelj/hranitelj, dodatno se prilažu:

• fotokopija lične karte roditelja/staratelja/hranitelja osobe sa invaliditetom (vlasnik vozila) i

• fotokopija dokaza o starateljstvu osobe sa invaliditetom

Prilikom predaje zahteva, originalna dokumenta se donose na uvid, koja se vraćaju podnosiocima zahteva.

Preuzmite Zahtev za izdavanje besplatne parking karte za osobe za invaliditetom

Preuzmite Pravilnik o određivanju osoba koje mogu ostvariti pravo na besplatno korišćenje posebno obeležnih parking mesta na javnim parkiralištima

invalidska_01_1.JPG

zone629C.jpg

Start stop parking sistem

start-stop_bannerC.jpg

Rezervisano za đake prvake

PanCert_banner.jpg

togs_banner.jpg